Podstawowe pojęcia księgowe

W dzisiejszym wpisie postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia księgowe. Zapraszamy do lektury.

Poradnik- wyjaśnienia

Pełna księgowość – zasady ogólne

Jeśli prowadząc działalność osiągniesz w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego roku będziesz musiał prowadzić księgi handlowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Księgi handlowe muszą również prowadzić spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.) oraz spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna). Obowiązek ten dotyczy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO.

W przypadkach przewidzianych ustawą podmioty zobowiązane do prowadzenia księgowości pełnej muszą zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego firmy. Badanie takie wykonują uprawnione podmioty (firmy audytorskie, biegli rewidenci), które za badanie pobierają wynagrodzenie (dość wysokie). Nasza oferta na audyty w zakładce AUDYTY/WYCENY.

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia księgowości według jej zasad wiele obowiązków i ograniczeń. Istnieje konieczność dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy.

Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniem łatwym – dlatego wymaga zatrudnienia specjalisty lub zlecenia księgowości do uprawnionego biura rachunkowego (nie wszystkie mają uprawnienia do prowadzenia ksiąg handlowych).

Prawidłowo prowadzone księgi handlowe posiadają jednak dużą zaletę – dają syntetyczny i analityczny obraz stanu finansowego firmy, umożliwiają śledzenie na bieżąco stanów zapasów, należności, zobowiązań, wzajemnych stosunków tych wielkości, pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Zalety:

  • Pełna kontrola sytuacji finansowej w firmie
  • Możliwość ustalania własnych planów kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności

Wady:

  • duży stopień komplikacji
  • kosztowna rachunkowość
  • konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na usługi księgowe dla firm.

Kto nie może być opodatkowany na zasadach ogólnych – pełna księgowość

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane w formach zryczałtowanych i prowadzące księgę przychodów i rozchodów.

Osoby takie mogą jednak prowadzić księgowość na zasadach ogólnych po zrzeczeniu się ryczałtu i zawiadomieniu właściwego urzędu do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ta forma opodatkowania jest możliwa dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych i spółek partnerskich, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Uwagi ogólne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność. Są oni w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wiedząc, na jakie przychody mogą liczyć.

Jednak należy pamiętać, że w tej formie opodatkowania nie jest możliwe odliczenie poniesionych kosztów. Tak więc możliwe są przypadki, kiedy poniesiesz straty, wynikające z faktu poniesienia dużych wydatków finansowanych z osiągniętych przychodów (załóżmy, że osiągasz przychód 100, wydajesz 100, żyjesz z pensji współmałżonka albo oszczędności, bo rozwijasz firmę – pozostaje jeszcze do dopłacenia podatek zryczałtowany – w księgowości prowadzonej na zasadach ogólnych podatku nie zapłacisz – zakładając, że wszystkie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu). Ale będąc na ryczałcie nie musisz składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowej – robisz to tylko raz w roku.

Przy rozpoczynaniu działalności musisz dokonać wyboru rodzaju opodatkowania. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy składasz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosisz likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonasz wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzisz działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożysz w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa powyżej (lub wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej), jesteś obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.
Można zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu, poczynając od następnego roku podatkowego. Rezygnacja polega na złożeniu nie później niż w terminie 20-go stycznia danego roku podatkowego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania.

Przed zarejestrowaniem działalności przeanalizuj dokładnie konsekwencja bycia „ryczałtowcem”. Mogą one być niekorzystne (przy małych marżach, przewidywanych dużych wydatkach, itp.).Jeżeli tak jest, powinieneś wybrać inną formę opodatkowania.

Zalety:
Nie ma comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego Podatek płaci się od obrotów, co umożliwia niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych Księgowość jest mniej skomplikowana niż w przypadku zasad ogólnych

Wady:
Nie ma możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów Ryczałt jest czasami za wysoki w stosunku do uzyskiwanych marż W trakcie trwania roku podatkowego nie można się zrzec ryczałtu (ale jeśli wykona się czynność, która według ustawy nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany – traci się prawo do opodatkowania w tej formie)

źródło: podatki.pl

Podatek liniowy (również: podatek płaski)

jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.

Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (np. 19%) swoich dochodów w formie podatku.

W węższym znaczeniu podatek liniowy to wyłącznie brak progresji podatkowej, a więc wzrostu stawki podatkowej wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. W takim sensie liniowa metoda obliczania wymiaru podatku może współistnieć w jednym systemie podatkowym obok kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych.

W szerszym znaczeniu podatek liniowy oznacza uproszczenie systemu podatku dochodowego, w tym zniesienie kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych. Wówczas całość wymiaru podatku zależy wyłącznie od jednej stawki opodatkowania oraz wielkości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Jest to najbardziej klasyczne ujęcie podatku liniowego. W tym ujęciu funkcja wartości należnego podatku od wartości dochodu jest funkcją liniową dla dochodu większego od 0.

źródło: wikipedia.pl

Karta podatkowa

To najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zalety:

  • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
  • opłacanie niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości kwoty podatku By rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób

Wady:

  • brak możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem
  • nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne
  • by rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób

Uprawnienia KRDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70


Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76